Někdy se stane, že Společenství vlastníků jednotek má problémy s volbou předsedy SVJ. Je to celkem pochopitelné. Výkon této funkce ve statutárním orgánu, kterým SVJ je, totiž není snadný. Klade na bedra předsedy jak spoustu závazků, tak i velkou zodpovědnost. A tu není ochoten převzít každý. Na Společenství vlastníků jsou kladeny poměrně vysoké nároky v oblasti právní, účetní, obchodní i technické, neboť to všechno úzce souvisí se správou nemovitosti.

prefabricated-house-930190_1280

Ale všechno se dá řešit. SVJ si prostě může najmout profesionálního předsedu SVJ https://www.homepartner.cz/profesionalni-predseda-svj/. Ten přebere komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek. Profesionální předseda SVJ vyhovuje vysokým nárokům na odborné znalosti a dovednosti – je zdatný po právní stránce, má účetní znalosti a manažerské dovednosti.

thumb-3055702_1280

Rámcová pracovní náplň profesionálního předsedy SVJ

 • správa domu

 • uzavírání smluv podle pravidel, jež určí shromáždění SVJ

 • evidence vlastníků jednotek a povinnosti, související s veřejným rejstříkem

 • běžná agenda – žádosti členů, stížnosti, návrhy a doporučení, zajišťování oprav a dalších služeb

 • příprava podkladů pro shromáždění – pozvánky, prezence, řízení samotného jednání a hlasování vlastníků bytových jednotek, zápisy z jednání, které zároveň archivuje

 • kontrola a případné vymáhání plnění povinností členů SVJ – zejména hlídat pravidelné platby, event. dluhy vlastníků vůči společenství

 • zpracovává a schvaluje věcný a finanční plán oprav a investic

 • navrhuje výši záloh na úhradu služeb, kontroluje vyúčtování nákladů

 • spolupracuje se správcem nemovitosti a kontroluje jeho činnost

 • provádí průběžné kontroly celého objektu

 • vede účetnictví, sestavuje účetní závěrky, a zajišťuje plnění daňových povinností SVJ v souladu s platnými zákony

 • plní usnesení shromáždění SVJ

 • informuje SVJ o své činnosti a také o veškerém dění ve společenství, zejména o financích

 • usiluje o úspory ve všech oblastech správy a údržby nemovitosti, a to při zachování kvalitních služeb

 • profesionální předseda SVJ je pojištěn na škody, které by mohly – v souvislosti s jeho činností – vzniknout

Aby mohla funkci předsedy převzít osoba, která není vlastníkem bytové jednotky v daném SVJ, musí být svoláno shromáždění, které v tomto smyslu upraví Stanovy SVJ. Společenství vytvoří kontrolní komisi, která bude na činnost a plnění povinností externího předsedy dohlížet.